THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Trắng thông tin

Tướng: 100

Trang phục: 123